Giới thiệu

Estimated read time 5 min read

VIỆN LOGISTICS

Mục tiêu sứ mệnh:

Viện được thành lập với sứ mệnh tập hợp các nguồn lực, thực hiện nghiên cứu, tư vấn, huấn luyện và chuyển giao công nghệ, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển ngành Logistics Việt Nam đạt ngang tầm khu vực và thế giới.

Chức năng – nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu khoa học:

 • Chủ trì nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu, thẩm định các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực logistics theo sự phân công của Hiệp hội hay các yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp;
 • Thực hiện nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ, trang thiết bị, công nghệ thông tin, quy trình chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá, thống kê trong lĩnh vực logistics của các địa phương và cả nước;
 • Soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo, xuất bản các tài liệu phục vụ hoạt động của Viện và của ngành logistics theo quy định của Pháp luật hiện hành;
 • Nghiên cứu các chuyên đề phục vụ huấn luyện bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ngành logistics như: các tiêu chuẩn kỹ năng chuyên môn ngành logistics, các chương trình huấn luyện bồi dưỡng nghề thuộc lĩnh vực logistics.

b) Sản xuất:

Sản xuất thử nghiệm – sản xuất kinh doanh các sản phẩm nghiên cứu phát triển, bao gồm và không giới hạn tới các sản phẩm như:

 • Hệ thống thông tin logistics, phần mềm quản lý vận tải (TMS), kho hàng (WMS), hệ thống phân phối, quản lý chuỗi cung ứng;
 • Các thiết bị và giải pháp hỗ trợ sự phát triển hệ thống Một cửa Quốc Gia (NSW) và Một cửa ASEAN (ASW);
 • Thiết bị kho hàng, thiết bị chuyển tải, xếp dỡ;
 • Máy móc thiết bị phục vụ phân loại, đóng gói, bao bì, dán nhãn,…
 • Liên kết với các tổ chức khác để thực hiện thương mại hóa các sản phẩm là kết quả nghiên cứu phát triển như chương trình huấn luyện phát triển nguồn nhân lực, hệ thống thiết bị, công nghệ thông tin logistics.

c) Dịch vụ Khoa học và Công nghệ:

 • Tư vấn về giải pháp logistics và quản lý chuỗi cung ứng, xây dựng chiến lược, chương trình, đề án, dự án quy hoạch về logistics, tổ chức hoạt động chức năng logistics tại doanh nghiệp, quản lý thuê ngoài logistics, đánh giá và lựa chọn công nghệ trong lĩnh vực logistics;
 • Xúc tiến, môi giới, tư vấn chuyển giao công nghệ, các thiết bị và giải pháp tổ chức quản lý luân chuyển và tồn trữ, vận chuyển, bảo quản các loại vật tư, nguyên liệu và thành phẩm;
 • Tổ chức thực hiện các khóa huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ thuộc chuyên môn logistics;
 • Thông tin khoa học – công nghệ: tổng hợp, biên tập và cung cấp thông tin thị trường, giải pháp ứng dụng, công trình nghiên cứu; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành; xuất bản các tạp chí, ấn phẩm, tài liệu tham khảo về logistics cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ logistics theo pháp luật hiện hành.

d) Hợp tác Quốc tế:

 • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động nghiên cứu;
 • Sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu;
 • Thực hiện các dịch vụ khoa học-công nghệ trong phạm vi chức năng của Viện.